Adatkezelési tájékoztató

a Mittli Éva egyéni vállalkozó szolgáltatásainak igénybevétele esetén

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és
az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló (EU) 2016/679 rendelet („GDPR”) alapján („Tájékoztató”).

1. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK
Mittli Éva egyéni vállalkozó kiemelt figyelmet fordít arra, a hogy tevékenysége során
tudomására jutott  személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a
95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (a továbbiakban: a
„Rendelet”), Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.
évi CXII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően
kezelje.
Jelen Tájékoztatót Mittli Éva mint adatkezelő („Adatkezelő”) készítette és bocsátotta ki
annak érdekében, hogy a lentebb részletezett adatkezelések kapcsán az érintetteket a GDPR
13. cikke alapján megfelelő módon tájékoztassa adataik kezeléséről és az őket az adatkezelés
kapcsán megillető jogosítványokról.
A jelen adatkezelési tájékoztatóban szereplő kifejezések a GDPR értelmező rendelkezései
között meghatározott fogalmak szerint értelmezendők.

2. ADATKEZELŐ MEGHATÁROZÁSA ÉS ELÉRHETŐSÉGEI
Név: Mittli Éva egyéni vállalkozó
Székhely: 9919 Csákánydoroszló, Körmendi utca 106.
Adószám: 74543780-1-38
Telefonszám: 06304037816
Email cím: lapkalandok@gmail.com
Honlap címe: www.lapkaland.hu
Mittli Éva egyéni vállalkozó a személyes adatok kezelését a jelen tájékoztatóban
meghatározott cél(ok)ból és ezen adatkezelési cél(ok) eléréséhez feltétlenül szükséges
mértékben végzi. A kezelt személyes adatokat csak a Mittli Éva által erre feljogosított
személyek ismerhetik meg, és kizárólag azon személyek vannak személyes adatok
megismerésére feljogosítva, akiknek ez feltétlenül szükséges a szolgáltatás nyújtásával
összefüggésben.

3. AZ ADATKEZELÉSSEL ÉRINTETT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ
ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

#   AdatkategóriaAdatkezelési célJogalap
1.Természetes
személyes azonosító
adatok
A termékeket megvásárló vevők
számlázáshoz, postázáshoz
szükséges kapcsolattartás
Az érintett
hozzájárulása (GDPR
6. cikk (1) (a) pontja) A szolgáltatás
(szerződés)
teljesítéséhez
szükséges adatkezelés
(GDPR 6. cikk (1) (b)
pontja)
2.Kapcsolati
információk
A szolgáltatással (szerződéssel)
kapcsolatos kapcsolattartás
Az adatok szerződés
teljesítése érdekében
történő kezelése
(GDPR 6. cikk (1) (b)
pontja)
3.Ügyfél fizetési adatokA szolgálattással (szerződéssel)
kapcsolatos számlázási tevékenység
teljesítése
Törvényen alapuló
adatkezelés, illetve a
szolgáltatás
(szerződés)
teljesítéséhez
szükséges adatkezelés
(GDPR 6. cikk (1) (b)
és (c) pontjai)

4. AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA
Az érintett hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja) kezelt személyes
adatokat Adatkezelő az adatkezelési cél fennállásáig, de legkésőbb a hozzájárulás
visszavonásáig kezeli.
Azon személyes adatok esetében, ahol az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1)
bekezdésének b) pontja (szerződés teljesítése) Adatkezelő a személyes adatokat, de legkésőbb
a szerződés megszűnését követően a Ptk. szerinti általános elévülési idő leteltéig (5 évig)
kezeli.

3

Amennyiben valamely személyes adat számviteli bizonylaton szerepel, az Adatkezelő a
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján a bizonylatokat, és így az azokon
szereplő személyes adatokat 8 évig őrzi.

5. ADATFELDOLGOZÓ(K)
A weboldal üzemeltetője és a www.lapkaland.hu e-mail cím adatainak kezelője, amelyen
keresztül a Lapkalandok értékesítései folynak, illetve az adatok mentésére szolgáló tárhely
biztosítója.
Tárhely szolgáltató: C-HOST Kft. www.nethely.hu

6. ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról és megteszi az adatvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükséges, megfelelő technikai, fizikai és eljárás- biztonsági
intézkedéseket. Az elektronikusan tárolt adatokhoz kizárólag a munkakörük alapján jogosult
személyek férnek hozzá munkaköri feladataik teljesítése érdekében (hozzáférési jogosultsági
rendszer).


7. AZ EURÓPAI UNIÓN / EURÓPAI GAZGASÁGI TÉRSÉGEN KÍVÜLRE VAGY
NEMZETKÖZI SZERVEZET RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ ADATTOVÁBBÍTÁS
Az Európai Unión / Európai Gazdasági Térségen kívülre vagy nemzetközi szervezet részére
történő adattovábbítás nem történik.


8. ÉRINTETTI JOGOK
Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok kezelése kapcsán az érintettek
részére az alábbi jogokat biztosítja:
– Hozzáféréshez való jog;
– Tájékoztatáshoz való jog;
– Helyesbítéshez való jog;
– Törléshez való jog;
– Az adatkezelés korlátozásához való jog;
– Adathordozhatósághoz való jog;
– Tiltakozáshoz való jog.

Az alábbiakban az érintettek egyes jogai kerülnek részletezésre:

8.1. Hozzáféréshez és tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére Adatkezelő tájékoztatást ad arról, hogy adatainak kezelése folyamatban
van-e. Amennyiben igen, Adatkezelő a hozzáférés biztosítása mellett tájékoztatja az érintettet
a kezelt adatok kategóriáiról, az adatkezelés céljáról, az adatkezelés címzettjeiről, vagy a
címzettek kategóriájáról, az adatok tárolásának időtartamáról, vagy az időtartam
meghatározásának szempontjairól, az érintteti jogok gyakorlásáról, a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz (NAIH) történő panasz bejelentési jogról, az adatok
forrásáról, valamint az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is. Az
Európai Unión, illetve az Európai Gazdasági Térségen kívülre történő adattovábbítás esetén az érintett tájékoztatást kap az adattovábbítással kapcsolatban biztosított megfelelő
garanciákról is.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett
rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az
adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett
elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt
elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A
másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

8.2. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy adatai helyesbítését kérje a Adatkezelőtől azok pontatlansága
esetén.
Amennyiben az Adatkezelő által kezelt személyes adatok helyesbítése szükséges, úgy az
érintett írásban (postai úton, vagy e-mailen keresztül) kérheti az adatok helyesbítését a helyes
adat megjelölésével.
Az érintett köteles az Adatkezelő által kezelt bármely személyes adatában bekövetkezett
változást az adatkezelőnek írásban (postai úton vagy e-mailen keresztül) haladéktalanul, de
legkésőbb a változást követő 5 napon belül bejelenteni. Jelen értesítés elmaradása vagy
késedelmes teljesítése miatt az Adatkezelőt ért kárért a mulasztó érintett felel.

8.3. Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá
vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles az érintett erre vonatkozó kérésének
eleget tenni a GDPR-ban (17. cikk) meghatározott esetekben.
Abban az esetben, ha Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatokat, vagyis azokat
harmadik személyek részére továbbította, az érintett törléshez való jogának gyakorlása esetén
Adatkezelő megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket, hogy tájékoztassa azokat a további
adatkezelőket, akik részére a személyes adatok továbbította, hogy az érintett kérelmezte tőlük
a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek, vagy e személyes adatok másolatának,
illetve másodpéldányának törlését.

8.4. Az adatkezelés korlátozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha
– az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes;
– Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az
érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez;
– az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen.

8.5. Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül,
hogy ezt akadályozná Adatkezelő, ha:
–  az adatkezelés hozzájáruláson alapul; és
– az adatkezelés automatizált módon történik.

8.6. Tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen,
ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.
Az érintett tiltakozhat a személyes adatai közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése
ellen. Ebben az esetben a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők tovább.
Az érintett a fentiekben felsorolt jogai gyakorlásával kapcsolatban jogosult az
Adatkezelőhöz fordulni.
Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ez azonban nem
érinti a visszavonás előtti, a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
Hozzájárulását a fenti elérhetőségeken keresztül megküldött nyilatkozatával vonhatja vissza.
Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított indokolatlan késedelem nélkül, legfeljebb
azonban egy hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást a kérelem
folytán hozott intézkedésekről.


9. AZ ADATVÉDELMI FELÜGYELETI HATÓSÁGHOZ, BÍRÓSÁGHOZ
FORDULÁS JOGA
Az érintettek jogorvoslati lehetőséggel, panasszal élhetnek az adatkezeléssel kapcsolatosan a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH), melynek elérhetőségei az
alábbiak:
– postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
– cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
– telefonszám: +36 (1) 391-1400
– fax: +36 (1) 391-1410
– e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
– honlap: http://naih.hu
A fentieken túl az érintett jogellenes adatkezelés esetén polgári pert kezdeményezhet az
Adatkezelő ellen. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett
választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek
felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:
http://birosag.hu/torvenyszekek))

Shopping Cart